Kdo jsme


Dovolte, abychom se Vám představili:
Jsme tradiční rodinná farma hospodařící v Křenovicích u Dubného už více než 20 let. Obhospodařujeme výměru 225 ha, z toho 95 ha luk a pastvin              a 130 ha orné půdy.

Jsme zaměřeni převážně na chov masného skotu plemene MASNÝ SIMENTÁL. Základní stádo tvoří 30 ks matek a jeden plemenný býk. V chovu používáme kromě přirozené plemenitby také moderní postupy, jako jsou inseminace a embryotransfer za pomoci mražených embryí. Náš chov je zapojen do celostátní kontroly užitkovosti masných plemen. To znamená, že všechna narozená telata jsou pravidelně vážena. Nejlepší býčci bývali dříve vybíráni do odchoven plemenných býků, kde se nám v letech 2011 a 2013 podařilo získat ocenění za nejlepšího býka.V současné době se ale naplno věnujeme odchovu plemenných býků u chovatele, což znamená že všechny plemenné býky si připravujeme sami u nás na farmě.Zbylý zástavový skot vykrmujeme do porážkové hmotnosti, pouze chovné jalovičky slouží pro obnovu základního stáda, případně k prodeji dalším chovatelům.

Další část živočišné výroby je tvořena chovem prasat. Základem je 10 prasnic a jeden plemenný kanec. Také v chovu prasat používáme inseminaci. Odchovaná selata vykrmujeme do porážkových hmotností a následně je prodáváme z farmy koncovým zákazníkům. Produkci zvířat s kvalitním masem zajišťujeme díky odchovu v ,,domácích podmínkách´´kde základ krmných směsí tvoří vlastní obilí a během odchovu není zapotřebí antibiotik a dalších preparátů používaných ve velkochovech.

Okrajově se zabýváme ještě chovem ovcí masných plemen, hlavně z důvodu produkce zdravého a kvalitního skopového masa, převážně pro vlastní spotřebu.

Vzhledem k tomu, že se věnujeme tradičnímu způsobu zemědělství v kombinaci živočišné a rostlinné výroby se snažíme půdu co nejvíce zúrodňovat. Louky a pastviny tvoří krmivovou základnu pro chovaný skot, na orné půdě pěstujeme převážně obiloviny. Ty jsou základem krmných směsí pro chovaná prasata a vykrmované býky. Do osevních postupů každoročně zapojujeme jetelové směsky, které slouží jednak ve formě senáže jako kvalitní krmivo pro skot ale především přispívají k zúrodňování půdy. Všechny louky a pastviny jsou zapojeny v agroenvironmentálních programech na ochranu přírody se specifickými podmínkami. Tyto plochy například nesmějí být hnojeny průmyslovými hnojivy. To znamená, že píce, kterou zkrmujeme je kvalitní přírodní produkt bez dalších zbytečných chemikálií, což se samozřejmě odráží na kvalitě masa zvířat, která chováme.

Jelikož nepěstujeme širokořádkové plodiny jako jsou brambory nebo kukuřice, omezujeme riziko vzniku půdní eroze (splavování svrchní úrodné vrstvy půdy) a tím devastaci půdního profilu. Svou roli pro zachování půdní kvality hraje také používání moderních zemědělských strojů a vhodných technologií od přípravy půdy, přes setí, ošetřování porostů až po sklizeň. Na rozdíl od některých konkurenčních zemědělských podniků neničíme pole, louky ani cesty velkoobjemovými vozy a těžkou technikou. O půdu se celkově snažíme dbát s péčí řádného hospodáře, protože je pro nás důležitá k zajištění kvalitní krmivové základny pro zvířata, která chováme. Plně si tedy uvědomujeme, že je neobnovitelným přírodním zdrojem.

V roce 2015 jsme se zapojili do programu na ochranu čejky chocholaté, která se vyskytuje na některých našich polích. Osetím těchto pozemků vhodnými plodinami a dodržením specifických agrotechnických postupů bychom chtěli pomoci zvýšení stavů tohoto ptačího druhu, který se u nás dříve hojně vyskytoval.