O nás

Jsme tradiční rodinná farma hospodařící v jižních Čechách v obci Křenovice nedaleko Českých Budějovic. Stejně jako většina soukromých zemědělců i my se snažíme navázat na rodinnou tradici narušenou vládou minulého režimu a dále rozvíjet tradiční způsob hospodaření v kombinaci rostlinné a živočišné výroby na místě s bohatou historií, která v případě našeho statku sahá až do 16 století, kdy zde sídlil rod Kunášů z Machovic. Později dvůr patřil Schwarzenberkům a po první pozemkové reformě v roce 1930 koupil statek s 39 ha půdy náš pradědeček Jakub Jungwirth. Ten byl roku 1953 odsouzen za neplnění dodávek a vězněn. Statek byl zkonfiskován a rodině hrozilo vystěhování, ke kterému nakonec naštěstí nedošlo. Roku 1955 bylo založeno JZD a až do revoluce byl statek v jeho majetku, což se na něm negativně podepsalo. V roce 1990 byl značně zchátralý dvůr s 32 ha půdy vrácen rodině, která se rozhodla jej dát opět dohromady.

  • V současné době obhospodařujeme výměru 225 ha půdy, z toho 95 ha luk a pastvin a 130 ha orné půdy. Jsme zaměřeni převážně na chov masného skotu plemene MASNÝ SIMENTÁL s produkcí plemenných býků a na chov prasat. 
  • Jsme členy Asociace soukromého zemědělství ČR a Českého svazu chovatelů masného skotu.
  • Na podzim roku 2018 jsme uvedli do provozu bourárnu masa a nabízíme kvalitní vyzrálé hovězí maso a vepřové z vlastního chovu.
  •  Od roku 2021 se snažíme prezentovat naši farmu také aktivní účastí na celorepublikových výstavách masného skotu.
  • Vzhledem k tomu, že se věnujeme tradičnímu způsobu zemědělství v kombinaci živočišné a rostlinné výroby se snažíme půdu co nejvíce zúrodňovat. Louky a pastviny tvoří krmivovou základnu pro chovaný skot, na orné půdě pěstujeme převážně obiloviny, z velké části potravinářskou pšenici. Ostatní-krmné obiloviny jsou základem krmných směsí pro chovaná prasata a vykrmované býky. Do osevních postupů každoročně zapojujeme jetelové směsky, které slouží jednak ve formě senáže jako kvalitní krmivo pro skot ale především přispívají k zúrodňování půdy. Všechny louky a pastviny jsou zapojeny v agroenvironmentálních programech na ochranu přírody se specifickými podmínkami. Tyto plochy například nesmějí být hnojeny průmyslovými hnojivy. To znamená, že píce, kterou zkrmujeme je kvalitní přírodní produkt bez dalších zbytečných chemikálií, což se samozřejmě odráží na kvalitě masa zvířat, která chováme.
  • Jelikož nepěstujeme širokořádkové plodiny jako jsou brambory nebo kukuřice, omezujeme riziko vzniku půdní eroze (splavování svrchní úrodné vrstvy půdy) a tím devastaci půdního profilu. Svou roli pro zachování půdní kvality hraje také používání moderní zemědělské techniky a vhodných technologií od přípravy půdy, přes setí, ošetřování porostů až po sklizeň. Na rozdíl od některých konkurenčních zemědělských podniků neničíme pole, louky ani cesty velkoobjemovými vozy a těžkou technikou. O půdu se celkově snažíme dbát s péčí řádného hospodáře, protože je pro nás důležitá k zajištění kvalitní krmivové základny pro zvířata, která chováme. Plně si tedy uvědomujeme, že je neobnovitelným přírodním zdrojem.
  • V roce 2015 jsme se zapojili do programu na ochranu čejky chocholaté, která se vyskytuje na některých našich polích. Osetím těchto pozemků vhodnými plodinami a dodržením specifických agrotechnických postupů pomáháme zvýšení stavů tohoto ptačího druhu, který se u nás dříve hojně vyskytoval. Jsme v kontaktu se členy České společnosti ornitologické, kteří monitorují populace ohrožených ptačích druhů na našich polích.
  • Kromě zemědělské činnosti naše farma už delší dobu spolupracuje s českobudějovickým centrem pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením ARPIDA. Pomáháme drobnými finančními příspěvky a děti z tamní mateřské školy nás v jarním období každoročně navštěvují, aby se seznámily s životem na farmě, zemědělskou technikou, zvířaty a vším co k hospodaření patří. 
  • Občas nás navštěvují i žáci ze Základní školy a Mateřské školy v Dubném.
  • Kromě výše uvedených činností jsme také sponzory dětského soutěžního družstva Sboru dobrovolných hasičů Křenovice.